Wednesday, April 01, 2009

Indian National anthem


Jana gana mana adhinayaka jaya he
Bharata bhagya Vidhata
Panjaba Sindhu Gujarata Maratha
Dravida Utkala Banga
Vindhya Himachala Yamuna Ganga
Ucchala jaladhi taranga
Tava subha name jage
Tava subha asisha mage
Gahe tava jaya gatha
Jana gana mangala daayaka jaya he
Bharata bhagya Vidhata
Jaya he jaya he jaya he
Jaya jaya jaya jaya he!
Post a Comment